Juridische informatie

Alle rechten voorbehouden. Het auteursrecht op deze elektronische uitgave berust bij

Surtronic Group
Diamantlaan 29
2132 WV Hoofddorp
Nederland
T 023-542 00 20
F 023-542 06 85

Gebruiksrecht

De op deze website gebruikte foto’s en teksten zijn onderhevig aan copyright.

Disclaimer: alle in deze uitgave beschreven producten, processen, technologie en diensten kunnen onderworpen zijn aan andere Intellectuele Eigendomsrechten van Surtronic waarvoor hierbij GEEN licentie wordt afgegeven.

Het is onder de navolgende voorwaarden aan eenieder toegestaan deze elektronische uitgave te bekijken, raadplegen, kopiëren, printen of distribueren:

Deze uitgave mag uitsluitend voor informatiedoeleinden worden aangewend.

Deze uitgave mag uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt.

Handelsmerken

Wij hechten veel waarde aan onze naam en producten. Surtronic beschermt haar intellectuele eigendommen actief en is voortdurend in ontwikkeling op dit gebied.
Surtronic tm
DrisPlay tm
flexPaper®

Beperkingen en uitsluitingen

Deze elektronische uitgave wordt beschikbaar gesteld in de staat waarin zij verkeert, dat wil zeggen zonder enigerlei garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Ondanks het feit dat door ons aan deze elektronische uitgave grote zorg wordt besteed, kan het voorkomen dat zij technische onjuistheden of typografische vergissingen bevat.

Dergelijke onjuistheden, vergissingen of omissies zullen door ons worden gecorrigeerd wanneer dat ons goeddunkt. Tevens kunnen er van tijd tot tijd door ons, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen in dan wel aanvullingen op de in deze publicatie vervatte informatie worden aangebracht. Surtronic behoudt zich tevens uitdrukkelijk het recht voor te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, verbeteringen of wijzigingen aan te brengen in de in deze publicatie omschreven producten, diensten en/of programma’s.

Surtronic is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor welke schade dan ook (daaronder uitdrukkelijk begrepen indirecte schade, zoals onder meer ontstaan door of verband houdend met het verloren gaan van gegevens, tijd of klanten, of door gederfde winst dan wel enigerlei andere vorm van vertragings-, bedrijfs- of gevolgschade), zowel uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming of niet-nakoming van garanties, als op grond van onrechtmatige daad of anderszins, die het gevolg is van of in verband staat met het gebruik of raadplegen van de inhoud van deze elektronische publicatie.

Verwijzingen naar andere websites

In deze electronische uitgave is een aantal verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Deze derden zijn op generlei wijze verbonden met Surtronic en het opnemen van deze verwijzingen kan niet worden uitgelegd als zou Surtronic uitdrukkelijk of stilzwijgend instemmen met de inhoud van het in die homepages gestelde. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun respectievelijke homepages en websites. Surtronic aanvaardt wat dat betreft geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

Andere vragen?

Voor verdere informatie betreffende aangelegenheden die onze intellectuele eigendomsrechten betreffen kunt u contact met ons opnemen.

Copyright foto’s Surtronic